Treenigheten

 

Treenigheten är ett mysterium. Man kan inte ge en exakt förklaring, det är omöjligt. 

 

Det logiska "tänket"

Vill man tro att allt däremot skall vara uppbyggt på att vara logiskt, nästan som en ekvation, då måste man lägga ett pussel och man kan behöva lägga väldigt många bitar för att få det att gå ihop, men då måste man även blunda för en hel del pusselbitar. Då vill man inte acceptera att något skulle vara ett "mysterium". Man läser Bibeln som om det vore en ekvation som ska lösas med bibelverser här och där. Detta sätt att tänka är vanligt för oss västerlänningar med rötter i grekiskt tänkande, och ganska långt ifrån den judiska kultur som färgar av sig i Bibeln. Vi vet att Judiskt tänkande är mer att det är "både och". Teman kan säga emot varandra i Bibeln. Bibeln säger att om man lyder Gud så går det väl för en, och den säger också att det regnar över både onda och goda. Det spelar alltså ingen roll om du varit god, olycka kan komma ändå. Vi kan se och ”förstå” att sanningen ligger i att det är både och. Man måste lyfta fram båda perspektiven för att återge sanningen. Ser man inte detta så bryts det egna tänkandet ner och framför allt så bryts förtroendet för Bibeln som en auktoritet i sig själv ner. Den blir omöjlig att förstå på egen hand, därför att "exakt kunskap" kräver att man är ”expert”. Svårt att då se att Gud kan vara både och, både Gud och Människa. Dessutom är Gud en, men också tre. Inte antingen eller, både och.

Bibeln säger att den mest fåkunnige skall förstå.Hade Gud bara sänt en bok för att vi skulle förstå? Nej, han sände sin Son. Guds tanke var aldrig att Bibeln skulle vara nog i sig själv. Vi förstår inte Bibeln om vi inte får den viktigaste nyckeln vilket är den helige Ande.

Hur mycket förstod man den dag man blev född på nytt??? Men Anden var sänd för att vittna om Guds frälsning. Gud vakar över sitt Ord det är hemligheten. Anden skall överbevisa oss och leda oss fram till sanningen. Hjälparen den Helige Ande skall guida oss.

Gud sa inte att vi skulle sända Bibeln till alla människor, utan Han sa att vi skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar.

En gåtfull spegelbild

Vi lämnade vår gemenskap med Gud och valde synden. Om det inte fanns någon synd skulle vi se allt fullkomligt, men ”nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.”

Men Gud vet allt och det bör vara nog för oss. Gud menar att det är nog för oss eftersom vi kan se att det är  Han själv som drar oss till sig. Även den biten ligger på Honom. Rom 8:38 ”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”

Varför är det så viktigt att bekänna att Jesus är Gud?

Dels därför att Bibeln säger så, men också för att Gud bara kunde acceptera det offer Han själv stod för. Gud var själv i Kristus och försonade ”världen” med sig själv. Om Satan hade fattat detta så hade han inte korsfäst den helige.

Många bekänner inte att Jesus ÄR Kristus

2 Joh 7: "Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus ÄR Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist."

Här finns en hel del religioner och sammanhang som det visar sig inte fullt ut bekänner att Jesus är Gud kommen i köttet. Muslimerna anser att Jesus var en av Guds mest framträdande sändebud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jehovas vittnen säger: ”Vi tillber inte Jesus, eftersom vi inte tror att han är den allsmäktige Guden.” Messianska Föreningen Shalom (MFS) tolkar Bibeln som att treenighetsläran är fel och att Jesus inte är Gud. Här är Jesus i stort sett bara ett sändebud eller en pånyttfödd människa i ett ”kristusämbete”. New age menar att Jesus bara var en vanlig människa som uppnådde en väldigt hög grad av andligt medvetande och ikläddes sin särskilda kristusroll. Även Judarna tror inte att Jesus är Gud men en dag så kommer dom att bekänna att Jesus är Gud enligt planen. Sak 12:10. ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.”

 

Gud betalade priset själv

Vi måste förstå att det enda offer Gud accepterar och som är giltigt för vår frälsning är detta att Gud var i Kristus och försonade människan med sig själv.

2 Kor 5:18 ”Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” Gud valde att själv betala priset, Han säger i Jes 59:16 ”Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel.”

Jes63:1 ”Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? "Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa." Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? "En vinpress har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder,så att jag fick hela min dräkt nerfläckad”

Vem kan ifråga sätta det faktum att Gud själv valde att betala priset för ditt och mitt eviga liv. Fritt och för intet får du och jag av nåd ta emot detta i tro.

 

Bibelordet säger att det var Gud själv som blev ”genomborrad”

 

Sak 12:9-11: "På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till MIG som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset."


 

Så mycket var Gud värd för dem.

 

Sak 11:10-13: "Så tog jag min stav Nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var HERRENS ord. Och jag sade till dem: 'Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.' Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. Och HERREN sade till mig: 'Kasta det åt krukmakaren!' - det härliga pris som de ansåg MIG vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren."

 

 

En det bibelord som visar att Jesus är ”JHWH” Gud.

 

Rom 10:9 ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren (”YHWH”) och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ” not. Jesus är Herren. NT tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet, Herren, hebr. JHWH

 

1 Kor 12:3 ”ingen kan säga "Jesus är Herren annat än i kraft av den helige Ande.”

 

"Men var och en som åkallar JHWH namn skall bli räddad. På Sions berg skall finnas en skonad skara, så som JHWH har lovat, i Jerusalem skall några överleva, så som JHWH bestämt." (Joel 2:32)

"till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre." 1 Kor 1:2

"då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss." (Apg 4:10-12)

 

"Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast: För mig (JHWH) skall alla böja knä, alla skall svära mig trohet." (Jes 45:23)

"Alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.". (Fil 2:10)

 

"Så säger JHWH, din befriare, han som formade dig i moderlivet: Jag är JHWH, som har skapat allt. Jag ensam spände upp himlen, jag bredde ut jorden utan hjälp." (Jes 44:24)

"ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom." (Kol 1:16-17)

"Han bröt i förtid min kraft, han förkortade mina dagar. Jag säger: Min Gud, ryck inte bort mig i livets mitt, du vars år varar från släkte till släkte. En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta." (Ps 102:24-27)

"Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Och: Du, Herre, lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel, du skall rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel skall de bytas ut. Men du är densamme, dina år har inget slut." (Heb 1:8-12)

"En röst ropar: Bana väg för JHWH genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!" (Jes 40:3)

"Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger JHWH." (Mal 3:1)


"Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka." (Matt 3:3)

"Han sade: "Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt."" (Joh 1:23)

"Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig." (Joh 1:30)

"Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger JHWH." Mal 3:1

"Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom." Luk 1:76, Matt 3:3

"Och JHWH skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall JHWH vara en och hans namn ett enda." (Sak 14:9)

"Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas "Trovärdig och sann", och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han många kronor, och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är "Guds ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i skinande vitt linne. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med, och han skall valla dem med en stav av järn, och han skall trampa vinpressen för Guds, allhärskarens, stränga vredes vin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: "Konungarnas konung och herrarnas herre." (Upp 19:11-16)

"Men ni är mina vittnen, säger JHWH, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni skall få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud. Ingen gud har blivit till före mig, ingen skall komma efter mig." (Jes 43:10)


"Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg. 1:8)

"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde." (SFB, Sak 12:10)

"Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat." (Joh 19:34-37)

Det skall komma en tid, säger JHWH, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger JHWH. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger JHWH: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: "Lär känna JHWH", ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger JHWH. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas. (Jer 31:31-34)


"Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom." (Joh 14:6-7)

"Jag, jag är JHWH, ingen annan än jag kan ge räddning." Jes 43:11

"Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag." Hos 13:4:

"Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är ,JHWH skall ni dö i era synder." Joh 8:24:

"men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet," 2 Tim 1:10

"då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss." (Apg 4:10-12)


"Så säger JHWH, din befriare, han som formade dig i moderlivet: Jag är JHWH, som har skapat allt. Jag ensam spände upp himlen, jag bredde ut jorden utan hjälp." Jes 44:24

"ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom." Kol 1:16-17

"Så säger JHWH, Israels konung, han som friköper dem, JHWH: Jag är den förste, jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag." Jes 44:6

"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren. ... När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: 'Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket .. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet." Upp 1:7, 17-18, 22:12

...

Genom segern på Golgata blev allt underlagt Jesus Kristus för att Han skulle regera tills alla fiender var besegrad, och sen efter att de tusen åren har gått till enda är allt klart och kan återgå till vad det var. ” Den dagen skall Yahweh vara en och hans namn ett enda.”

1 Kor 15:22 ”Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den siste fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter.* Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.”

 

Dan 7:13 ”Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.”