Det sanna Israel

Löftet till Abraham innebar att ”genom din avkomma skall alla folkslag bli välsignade”. Detta var Guds plan från begynnelsen och profeterna i GT profeterade om detta, icke-judarnas kallelse.

I Gal 3:8-14 läser vi: ”Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. Men lagen säger inte "av tro", utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.”

Gud utvalde Israels folk till att vara hans egendomsfolk under det gamla förbundets tid. Det skulle bli ett vittnesbörd för alla människor i alla nationer att Gud bekänner sig till sitt eget folk när de vandrar på hans väg. Gud handlade med dem på ett speciellt sätt, de fick ta del av Guds välsignelser och de fick också ett speciellt ansvar. Gud gjorde stora under och tecken mitt ibland dem. De skulle som Guds eget folk vara hängivna Herren och de skulle vittna om hans stora makt. Nu blev det inte så som det var tänkt. Det jordiska Israel blev aldrig det ljus för världens frälsning som Gud tänkt. ”Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Ty Skriften säger: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna.”

Johannes skriver: ”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”

MESSIAS KOM MEN TOGS INTE EMOT AV JUDARNA

Judarna väntade på en Messias som skulle upprätta ett jordiskt rike ”Inom judendomen är Messias en mänsklig ättling till kung David, men en mycket speciell människa med ledaregenskaper och makt given honom av Gud, för han skall återupprätta Davids rike och skapa världsfred” och förstod inte att Guds räddningsplan var Messias som skulle befria dem från lagens förbannelse och synden som hindrade dem att ha gemenskap med Gud.

Genom judarna kom frälsningen, Messias, dvs. Jesus, till hela världen sedan judarna förkastat sin Messias. Det var judar som först fick höra evangelium predikas. De första kristna var judar. Genom Jesus skulle alla folk föras till trons lydnad och judarna behöver tro på Jesus precis som alla andra för att kunna bli frälsta.

Vi lever nu i det nya förbundets tid (Nya testamentets tid) och Guds egendomsfolk som är både troende judar och troende hedningar, är inte längre begränsat till en nation eller ett folkslag. Jesus säger om detta rike:” Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." Luk. 17:20,21

Jesus: Mitt rike är inte av den här världen. Joh.18:36

Jesus: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Joh.3:3

Alla troende tillhör alltså Kristi kropp - vare sig de är Jesustroende judar eller icke-judar

Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 1 Pet 2:10

Ingen kan åberopa sin härstamning efter köttet och tro sig ha förtur in i Guds rike. Bara de som tror på Jesus Kristus och tagit emot Honom som sin frälsare är Abrahams sanna barn, det sanna Israel. I det nya förbundets tid tillhör alla frälsta Guds dyrbara egendomsfolk: ”Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.” Tit 2:14

ALLA både juden och hedningen tillhör samma kropp

Gud gav Petrus en syn för att han skulle förstå att inte göra skillnad på judar och icke-judar, läs Apg 10. (Apostlagärningarna skrevs för övrigt av Lukas som inte var jude).

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Gal 3:28

Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Rom 10:12

”Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.” Kol 3:11

”I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss”. 1 Kor 12:13

Roten skall bära rik frukt

Gud har heller inte förskjutit judarna. Roten, Jesus Kristus, finns där för den som vill tro, hedning såväl som jude. Alla bli inympade och får del av den saftiga roten.

Jesus sa till judarna: ”Tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.” Matt 3:9-10

EN NY SKAPELSE I KRISTUS

”Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse”. Gal 6:15

”Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.” Rom 2:28,29

”Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting.” Fil 3:3

ISRAEL, löftets barn

”Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande.” Rom 9:6-8

Är Israel folk förskjutet? Nej Gud har inte förskjutit sitt folk! Han gav dem ett nytt förbund i Sonen Jesus Kristus.

Heb 8:6-13. ”Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger: Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,*inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund, brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste. Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.”

Varken juden eller hedningen har företräde, alla är under syndens välde. ”Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde.” Rom 3:9.

Allt beröm är uteslutet, det finns ingen skillnad mellan människor, vi blir alla rättfärdiga enbart av tro.

Paulus: Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte, vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel:” Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda.” Men vad svarar Gud honom? ”Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal.” På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.” Rom 11:1-5

Gud har inte glömt eller förskjutit sitt folk. ”en rest som Gud har utvalt av nåd.”

De troende hedningarna har inte ersatt Israel

De troende från hednafolken har alltså inte ersatt Israel utan är tillsammans med troende judar det sanna Israel. De har inympats, tillsamman med de troende judarna, i det äkta olivträdet och kan kallas för sanna judar. ”Ty den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven.” Rom. 2:28–29

”Israel är inte alla som kommer från Israel.” Rom. 9:6

”De som håller sig till tron, de är Abrahams barn.” Gal. 3:7

SKILJEMUR AV FIENDSKAP

Ef. 2:14-16, ”en skiljemur mellan judar och hedningar”. En fiendskap mellan de båda.

I Jerusalems tempel fanns en mur som skilde ”hedningarnas förgård” från det inre tempelområdet. Hedningen var utestängd. Inte delaktig. Utan medborgarskap i Israel. Utan tillträde till templets offer och gudstjänstliv. Utan hopp och utan Gud i världen. Ef. 2:11” Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen.”

Muren visade symboliskt hela utanförskapet. Men genom Kristus Jesus och hans försoning sker det underbara ting. Vi, hedningar, ”som en gång var långt borta har nu kommit nära genom Kristi blod” Ef. 2:13.

De två blev ETT

Kristus, han som är vår frid, rev ner skiljemuren och gjorde de två till ett. Ef. 2:15 . Vilka då? Jo, jude och hedning. Båda är nu försonade med Gud genom korset. Ef 2:16. Båda har nu i en och samme Ande tillträde till Fadern. Ef. 2:18. Frid för dem som var långt borta och frid för dem som var nära. Ef. 2:17.

MEDBORGARSKAP

Vad säger Paulus? Vi som var utestängda från medborgarskap i Israel har nu genom Kristus Jesus blivit medborgare.

Ef 2:15-20” Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.”

Paulus skiljer på Israel och Israel.

I 1 Kor 10:18 talar han om det ”jordiska Israel” Här menar han judarna som folk och ras. Eller som Paulus säger i Rom 9:3…”mina landsmän efter härstamning.”

Men han talar också om ett annat Israel, ett Israel i motsats till det ”jordiska”. Paulus vill med betoningen på det ”jordiska Israel” säga oss att det finns ett annat Israel det är helt klart.

Följande bibelcitat förklarar det hela:

Rom 9:6-9 ”Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn.* Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ty ett löftesord var detta: Vid denna tid skall jag komma tillbaka, och då skall Sara ha en son.*”

Rom. 9:24-27 ”Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hednafolken. Så säger han genom Hosea: Det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade skall jag kalla min älskade.* Och på den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens barn.* Men om Israel utropar Jesaja: Om än Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst.*”

Medborgarskap i Israel!

Det är i andlig mening att vara medborgare i den ”älskade Sonens rike”.

Kol 1:13 ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.”

Ett medborgarskap som delas av alla pånyttfödda-

Joh 3:3. Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike."

Joh. 1:12-13. ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”

1 Pet 2:9-10 ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar,* han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.”

Vilket Israel bekänner sig Gud till?

DE SOM TROR ÄR ABRAHAMS VERKLIGA BARN

Paulus lyfter i det här sammanhanget fram något mycket intressant. Han vidgar begreppet Abrahams barn, inte bara till att vara judar utan även hedningar. Ja, han slår fast att bara de som tror, i egentlig mening, är de verkliga efterkommande till Abraham.

Gal. 3:5 ”Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.* Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.”

Löftet satt ur kraft

Rom 4;13 ”Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det "av tro", för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig,* och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till.”

Gal 3:14 ”Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.”

 

Profetiorna om Israels återupprättelse

Vad skall vi då säga om alla de profetior i Gamla testamentet, där det förutsägs att Israel skall återupprättas och komma tillbaka till sitt land?

Predika för mitt folk säger Herren: " HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande" Jes. 61: 1-2

Herren vår rättfärdighet. Guds utvalda från hela världen skall kallas samman genom förkunnelsen av evangelium.

Hes 36:24-28 ”Och jag skall själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort, och skall föra dem tillbaka till deras betesmarker, och de skall bli fruktsamma och föröka sig. Och jag skall låta herdar uppstå åt dem, vilka skall föra dem i bet; och de skall inte mer behöva frukta eller förskräckas och skall inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet.”

Guds utvalda från hela världen skall kallas samman genom ”fiskare” och genom förkunnelse av evangelium.

Jer 16:16 ”Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. Ty mina ögon ser alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte och deras missgärning kan inte döljas för mina ögon.”

När Jeremia här och många andra gånger talar om att Herren skall föra tillbaka sitt folk, avses både en bokstavlig uppfyllelse genom återvändandet från Babel och en andlig uppfyllelse genom att Guds utvalda från hela världen skall kallas samman genom förkunnelsen av evangelium. Det hela kopplas samman med Jesus och hans fridsrike. Samma sak är det med de många ställena i Hesekiel.

Hes 36:24 ”Ty jag skall hämta er ifrån folken och församla er ifrån alla länder och föra er till ert land. Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena; jag skall rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag skall giva er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och så göra, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter och gör efter dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.”

Det går inte att tänka sig en återkomst utan omvändelse. Den helige Ande skall ge ett nytt liv, och det är i det livet som återkomsten förverkligas. Så länge judarna inte tar emot Jesus, kan de inte heller åtnjuta välsignelsen av Guds löften. Därför kan dessa profetior inte vara förverkligade i det jordiska Israels upprättelse.

Hes 37:7 ”Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på, växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sade han till mig: "Profetera till Anden, ja profetera, du människobarn, och säg till Anden: Så säger Herren, HERREN: Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv." Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Han sade till mig: "Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni skall inse att jag är HERREN, när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, HERREN, har sagt det, och att jag har gjort det, säger HERREN."

KRISTEN SIONISM

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_sionism

De troende från hednafolken har alltså inte ersatt Israel utan är tillsammans med troende judar det sanna Israel. De har inympats i det äkta olivträdet och kan kallas för sanna judar. ”Ty den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven.” (Rom. 2:28–29) ”Israel är inte alla som kommer från Israel.” (Rom. 9:6) ”De som håller sig till tron, de är Abrahams barn.” (Gal. 3:7)

Ett verkligt rike

I himmelriket kommer vi att vara fulländade och leva i perfekt harmoni med Gud. Där lever vi fria från jordiska begränsningar. Inte tid, inte våra kroppar intenågot annat kommer att kunna begränsa. Vi kommer att lever för evig tid. Varken ondska, orenhet, sorg  plåga eller sjukdom kommer att finnas mer. Vi kommer att likna änglarna i himlen, sa Jesus, Matt 22:30, men vi kommer inte att bli änglar.

EN NY JORD

Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 2 Petr. 3:7 och 13

Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång.. 1 Kor. 7:31

Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Hebr. 13:14

Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Dan. 2:44

Jesus: ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” Luk. 21:33

Jonnie Slottheden