kjell sjöbergs bok

DETTA ÄR VAD KJELL SJÖBERG SKREV MEN SOM BORTTOGS I HANS BOK

Vår tid lider av människors splittrade sinnen och deras oförmåga att se saker i sin helhet. Man ser endast bit för bit. Var och en har blivit expert på sitt område och därför missar vi helhetsbilden. Detta gör oss mycket sårbara för skarpa hjärnor som arbetar med intriger bakom stängda dörrar. Vi upptäcker inte vad de håller på med förrän det år för sent.

Finns det en världsregering med ett program för övertagandet av makten över hela världen? Den frågan har ställts förr och blivit nedtystad. För länge sedan skrevs en bok med titeln: Världsfri­mureriet, Världsrevolutionen, Världsrepubliken. Visserligen var den fylld av nazistpropaganda, men det har skett saker i världen som ger oss anledning att pröva tankarna i den boken på nytt.

Denna skrift vill genom färska exempel visa hur de hemliga ordnarna är en grogrund för laglöshet och korruption. Det senaste året har det förekommit flera hemliga möten mellan vårt lands ledare och toppledarskapet inom bankvärlden och den politiska världen i USA. Aspen Institutets möte i juli i Saltsjöbaden i Stock­holm och Jimmy Carters besök inför Svenska Dagbladets exekutiva club är några exempel. I denna skrift vill jag påstå att bakom alla dessa hemliga möten ligger ett allvarligt hot emot Sveriges frihet, ett hot mycket större än hotet från ryska ubåtar utmed vårt lands kuster. Jag skriver för att väcka vårt lands ledare till besinning innan det år för sent.

Med detta kompendium följer också ett mycket ifrågasatt dokument - Sions äldstes protokoll. Många menar att det är en förfalskning. Ändå beskriver det på ett mycket realistiskt sätt vårt lands utveckling. Vi kan också se vad vi har kvar att vänta av det som ännu ej gått i uppfyllelse. Först måste vi vakna. Sedan kan vi också gemensamt bemöta detta stora hot. Första steget nu, är att så många som möjligt kommer till besinning.

SIONS ÄLDSTES PROTOKOLL

Man har påstått att Sions äldstes protokoll skulle vara en förfalskning. Om det är sant så måste det vara en otroligt skarp hjärna som tänkt ut denna förfalskade plan och kunnat göra den till en förutsägelse över historiens utveckling fram till våra dagar. Protokollen har funnits i omlopp sedan slutet av 1800- talet. De är 24 till antalet och de lägger upp en plan för en världsregering och hur man steg för steg skall erövra jorden. Sedan protokollen upptäckts har de haft en blodig historia. Det har varit mycket svårt att få dem tryckta. De som publicerat dem har råkat ut för mystiska dödsfall. Det publicerades första gången i Ryssland år 1901 av professor Sergius A Nilus. År 1906 fördes det till England av en vän till Nilus, G Butni och en kopia deponerades hos Brittiska Museet den 10 augusti 1906.

Man har menat att dessa protokoll har givit anledning till antisemitism och förvisso är det så. Men jag har i början av denna bok påvisat att nazismens antisemitism har sina rötter i de hemliga ordnarna Germanordern och Thulesällskapet. (Se boken Låt varna er) Avsikten med publicerandet av detta protokoll är att befria judarna från dessa falska ledare så att de blir fria för Guds verkliga avsikter med dem då han kallade dem att vara ett rike av präster på jorden. De skulle vara hans egendom framför alla andra folk. Det judiska folket är Guds älskade på grund av de löften som Gud gav till Abraham, Isak och Jakob. Genom dem skall alla släkten på jorden bli välsignade när de kommer in i Guds vilja med deras folk.

Israels folk har förr i sin historia haft falska profeter som lett dem vilse. På Elias tid fanns det 450 Baalsprofeter som ledde folket till avgudadyrkan. Elia hade mogenheten att älska folket, Israel men vända sig emot de falska ledarna. Den mogenheten begär jag av dig som läser detta. Du måste se de falska ledarna som lett Israel vilse. Därför får du inte reagera i ett hat emot judarna. Vi kan inte befria dem om vi inte älskar dem.

Vi ställs i samma situation när det gäller vårt land. Det kommer att visa sig att vi haft falska ledare som lett vårt folk vilse, men Guds dom kommer i första hand över de falska ledarna om de inte gör bättring. Det finns en möjlighet för en falsk profet och ledare att göra bättring.

PROTOKOLL NUMMER SEX

"Vi skall inom kort börja skapa stora monopol, kolossala reservoarer av rikedom som även de stora företagen bland hednafolken skall bli beroende av i en sådan grad att de kommer att falla tillsammans med sina nationers ekonomi på den dag som följer den stora politiska katastrofen. Ekonomer som är närvarande här måste noggrant väga betydelsen av denna kombination. Vi måste med alla medel utveckla betydelsen av vår superregering och presentera den som beskyddaren och välgöraren för alla som frivilligt underordnar sig oss. Aristokratin som en politisk makt bland hedningarna är ett passerat stadium. Vi behöver inte ta med dem i beräkningen. Men som jordägare är de skadliga för oss därför att de då är oberoende i sina källor för sitt livsuppehälle. Därför måste vi till varje pris beröva dem deras jord. Det bästa sättet att göra detta är att öka beskattningen och skuldsättningen genom inteckningar. Dessa mått och steg skall hålla ägarna av jorden i en ovillkorlig beroendeställning. Oförmögna att tillfredsställa sina behov genom små arv kommer aristokratin bland hedningarna att bränna upp sig själva med hast.

På samma gång är det nödvändigt att uppmuntra köpenskap och industri kraftfullt och speciellt spekulation, vars funktion är att fungera som en motvikt till industrin. Utan spekulation, så kommer industrin att öka det privata kapitalet vilket i sin tur leder till att jordbrukets förutsättningar förbättras genom att befria jorden från skuldsättningen av lånen till jordbruksbankerna.

Det är nödvändigt för industrin att tömma landet både på arbetare och kapital, och genom spekulationer överföra alla pengar i världen till våra händer, och därigenom kasta hedningarna i våra händer som ett proletariat. Hedningarna kommer sedan att böja sig inför oss och få mottaga rätten att existera.

För att förstöra hedningarnas industrier behöver vi för att elda upp spekulationen, uppmuntra hedningarna till en stark efterfrågan på lyxkonsumtion, genom ett allomfattande förföriskt lyxliv. Vi skall tvinga upp lönerna, något som inte kommer att gynna arbetarna, för vi kommer samtidigt att orsaka prishöjning; på livsförnödenheterna, under täckmantel att detta beror på underskott i jordbruks- och nötköttsproduktionen.

Vi skall också skickligt och hemligt underminera produktions resurser genom att ingiva arbetarna anarkistiska idéer och genom att uppmuntra dem i användandet av alkohol, på samma gång som vi också skall vidtaga mått och steg för att driva de intellektuella, hedningarna ifrån deras land. För att den sanna situationen inte skall bli uppenbar i förväg för hedningarna, skall vi maskera den genom låtsade ansträngningar att tjäna arbetarklassen och genom att initiera stora ekonomiska principer, genom vilka en aktiv propaganda kommer att drivas genom våra ekonomiska teorier."

JUDARNAS KALLELSE TILL ALLA NATIONER

När judarna kommer i rätt förhållande till sin Gud och kommer in i det fridsförbund som Gud planerat för dem så kommer deras upprättelse att bli till rikedom för hela världen. De skiljer sig från alla andra folk därför att de blivit uttagna av Gud för ett speciellt uppdrag. Genom dem har vi fått Guds ord och Guds uppenbarelse. Genom Abraham skall Gud välsigna alla nationer på jorden. De har fått speciella löften som gäller deras relation till Gud och till alla andra folk.

”Så skall du säga till Jakobs hus: ’Om ni hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt folk”(2 Mos 19:3-6 ). De har inte lytt Herrens röst och inte heller varit trogna förbundet med Gud. I förbundet ingick att de inte fick ha några andra gudar vid sidan om Gud, men de föll i avgudadyrkan. De judar som sysslar med frimureri har också fallit i avgudadyrkan. De dyrkar Osiris och Baal vid sidan av Jehova. Därför att de är Guds utvalda folk och därigenom har ett större ansvar får de också ett större straff än andra folk för sin olydnad.

Men sin kallelse kan Gud inte ta tillbaka. De har en kallelse att planera för världen. Sions äldstes protokoll och dess genomförande visat att judarna har en kallelse att tänka globalt. Det är endast judar som kan vara hjärnor bakom ett sådant tänkande. Men de har använt sin kallelse på fel sätt och i Satans tjänst. Satan känner till deras kallelse och vet att han endast kan få makt över hela världen via judar som går in i den ockulta världen och tillbeder honom.

När man läser Sions äldstes protokoll så förundras man vid tanken att de handlar med en sådan vishet i ondskans tjänst och i planerna på att förstöra världen. Hur mycket kan då inte ske i Guds rike när de börjar använda sin visdom i Messias tjänst, i hans rike av rättfärdighet, frid och kärlek. Herren skall upprätta dem till sann kunskap med sig. De har inte velat gå in i det förbund som erbjöds dem genom Jesus Kristus. Därför har de valt att gå in i andra förbund som vilselett dem.

De ville inte ta emot himmelriket såsom det erbjöds av Kristus utan de har tagit emot ett rike av mörker. De ville inte gå in i sin uppgift att vara Guds sändebud och präster för folken. I stället valde de att vara sina egna sändebud i sina egna ekonomiska intressen för att ekonomiskt behärska världen. De ville inte ta emot den konung som sändes till dem. I stället kommer de att gå vilse genom att ta emot den konung som de själva gjort sig och som kommer att bli Antikrist. Allt vad jag här sagt gäller judiska ledare, ett fåtal ledare som lett sitt folk vilse. När Kristus kommer skall han ha en uppgörelse med de falska ledarna och befria folket. Hes 34.

Gud har hela tiden varit trofast sitt förbund med Israel. Han kommer också att ta emot dem då de gör bättring. Då skall en nådens och bönens ande vara utgjuten för dem och en källa skall öppnas som skall rena Davids hus och Jerusalems invånare från synd och orenhet. På den tiden skall Herren utrota avgudarnas namn ur Israel. De falska profeterna och orenhetens anda skall Herren skaffa bort ur landet. Sak 13:1-2.

Avslöjandet av den onda planen bakom världsregeringens handlande har inte gjorts för att öka antisemitiska attityder utan för att det är den enda tänkbara vägen för deras och hela världens befrielse. Först när detta skett kan fridsriket komma till jorden. Sions äldstes protokoll visar att de står bakom antisemitismen därför att den hjälper dem att hålla sina underlydande i schack genom fruktan. Den hjälper dem att dölja sina verkliga syften. Man misstänker inte att den som talar antisemitiskt i hemlighet arbetar för verkställandet av Sions äldstes protokoll.

Slut pa citat fran Kjell Sjoberg

23 aug 2019