Den sanna församlingen

Enligt Bibeln består församlingen (grek. ekklesia) av människor som följer Jesus och inget annat.

Det var först på 300-talet när kristendomen blev statsreligion i romarriket som man började bygga kyrkobyggnader. När de kom blev kristendomen efterhand bara en söndags-företeelse, kyrkan var inte längre en familj och en livsstil utan ett hus. Konstantins sammanblandningen (313) mellan stat och kyrka blev grunden till att den sanna församlingen kollapsade och gick under jorden. Den Katolska Kyrkan, som ledde till judeförföljelser, häxprocesser och korståg mm. bildades. Ett satans svartbygge. När Gud gör något så är satan där också, som vi kan läsa i Haggai, för hindra Guds bygge.


I Sverige byggdes den första kyrkan 852 av den Katolska munken och Ärkebiskopen Ansgar. Genom gåvor/mutor till Kungen fick han tillåtelse att bygga.


Guds församling är en levande organism, Kristi kropp. Man kommer in i Guds församling genom att bli född på nytt. Guds församling är Guds husfolk, Guds familj. Ef. 2:19. Grunden för Guds församling blev lagd på apostlarnas tid.

Paulus skriver: "Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, hur han bygger därpå. Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. 'Den dagen' skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, blir bestående, så skall han få lön; men om hans verk brännes upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom genom eld." 1 Kor. 3:10-15.
Gud bygger sin församling genom att foga oss tillsammans.


”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden” (Ef 2:20-22)


”Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.” (Efesierbrevet 4:16)


Gud bor inte i tempel som är gjorda med händer. Apg. 7:48, 17:24. Guds församling är Guds tempel. 1 Kor. 3:16-17. Ef. 2:21. Och Guds prästerskap består av hela församlingen. Guds församling är "ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk." 1 Petr. 2:4-9.


En levande kropp kan inte bli en organisation, och en organisation kan inte bli en levande kropp.

Att inte detta predikas i våra ”kyrkor och församlingar” är för att man inte vill såga av den gren man sitter på. Ulf har skrivit en bok som heter: ” Helig eld och levande stenar”. Denna bok ligger till grund för den ekumenik som han förespråkar. I förordet skriver han: ”Vi måste se och förstå den mångfald som detta världsvida tempel representerar och ge utrymme för Andens eld - Guds kärleks låga – att bränna bort förutfattade meningar och förändra vårt tänkande så att storheten i Kristi kropp får lysa fram.”
Vi behöver inte stora megakyrkor för att bygga relationer med varandra. Jesus säger att där två eller flera är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Gud har aldrig tänkt att vi skall leva som ensamma emeriter utan Han vill ”forma/foga” oss samman till ett heligt Tempel. Skälet är att vår Herre vill något för sin egen del. Han letar efter ett andligt hus som Han kan bo i. ”Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 1:a Petrusbrevet 2:5.


Gud bygger sitt tempel av levande stenar, du och jag.

Det är bra att ha tak överhuvudet när det regnar eller snöar men det får aldrig bli annat än en lokal att träffas i när vi kommer samman många och har fest inför Herrens ansikte. Annars menar jag att små lokala församlingar är den mönsterbild som Bibeln vill visa oss. Vi skall ju bygga relationer med varandra och då kan man inte vara för många.
Varför vill djävulen hindra detta? Han vet att detta ”Tempel” är bruden som Gud utvalt till Jesus Kristus, Brudgummen. 2Kor 11: 2 Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Församlingen är Bruden - trolovad med Jesus Kristus. Vi är tillsammans, alla som tror, de utvalda och bruden!. Här finns mycket mer att säga om detta givetvis.

Jonnie Slottheden